Beleidsplan Stichting Else 2016 tot 2018

Bp - frontpage

 

 

 

 

 

 

 

1. Beschrijving stichting en haar doelstelling

Else is een – niet wervend – vermogensfonds, opgericht medio 2011, voortkomend uit het kruiswerk en de gezinsverzorging. Else is ontstaan uit een fusie tussen Stichting Even Anders, Landelijke Stichting Beheer Kruiswerk (LSBK) en Stichting Onderzoek en Ontwikkeling Maatschappelijke gezondheidszorg (STOOM) en later de Centrale Raad voor de Gezinsverzorging. Else is een organisatie zonder winstoogmerk en heeft de ANBI-status.

1.1 Doelstelling

De statutaire doelstelling van Else luidt: “een bijdrage leveren aan goede maatschappelijke (gezondheids)zorg in Nederland, te onderscheiden in lichamelijke, psychische, sociale en spirituele zorg, alsmede het beschermen en uitdragen van het cultureel erfgoed van het oorspronkelijke kruiswerk en de oorspronkelijke gezinsverzorging.”

In 2016 is besloten om de uitvoering van de thema’s spiritualiteit in zorg en de uitvoering van het uitdragen van het cultureel erfgoed elders onder te brengen, zodat de focus bij Else ligt bij innovaties in de maatschappelijke (gezondheids)zorg.

  • De uitvoering van spiritualiteit in zorg is overgedragen aan Stichting Even Anders (www.evenanders.nu). Jaarlijks vindt er een overleg plaats met deze stichting over de werkzaamheden.
  • Het Florence Nightingale Instituut (www.fni.nl) is in 2016 een schenking voor drie jaar toegezegd ter hoogte van in totaal € 45.000,–. Door dit instituut kan het statutaire onderdeel “uitdragen van het cultureel erfgoed van het oorspronkelijk kruiswerk en de gezinsverzorging” beter vorm gegeven worden dan in de stichting. Jaarlijks dient het FNI een begroting met een activiteitenplan in bij de stichting.

1.2  Middelen

Else draagt bij aan de innovaties en ontwikkeling van en in de maatschappelijk (gezondheids)zorg. Else doet dat onder andere door financiële middelen beschikbaar te stellen aan goede initiatieven. Dit gebeurt op twee manieren:

  1. doneren vanuit rendement op belegd vermogen;
  2. investeren met een deel van het vermogen.

Doneren vanuit rendement op belegd vermogen
Als ANBI stichting wordt door middel van donaties (uit rendementen op belegd vermogen) uitvoering gegeven aan de doelstelling. Door middel van een laag risicoprofiel beleggingsstatuut wordt het vermogen van de stichting belegd. Vanuit het rendement op het vermogen worden, onder aftrek van exploitatiekosten, de donaties verstrekt aan initiatieven passend binnen de doelstelling.

Investeren met een deel van het vermogen
Voor een beperkt deel van haar vermogen (<10%) is Else één van de aandeelhouders in het maatschappelijke investeringsfonds InvestMZ. Door deze deelneming wordt missie gerelateerd geïnvesteerd. Missie gerelateerd investeren is met kapitaal van de deelnemende stichting(en) rechtstreeks investeren in organisaties die een verschil willen maken in de maatschappelijke (gezondheids)zorg. Met als doel een sociale impact te realiseren (SROI) én een mogelijk financieel rendement. Het missie gerelateerd investeren is in een aparte vennootschap ondergebracht: InvestMZ. Het missie gerelateerd werken vereist namelijk aparte expertise, kennis en sturing. Dit is terug te lezen op www.investMZ.nl.

Doneren en investeren hebben beiden tot doel om maatschappelijke rendement te realiseren. Donaties worden gedaan met rendement op belegd vermogen, waardoor alleen gefocust wordt op het maatschappelijk rendement. Bij investeringen wordt zowel een maatschappelijk rendement als een financieel rendement nagestreefd.

Onderstaande afbeelding geeft het doneren en het maatschappelijk investeren, gekoppeld aan rendementsdoelstelling weer.

Bp - doelstellingen

InvestMZ heeft momenteel 2 aandeelhouders: Stichting Else en FondsSluyterman van Loo.

 

1.3 Bestuur en organisatie

Het bestuur van de stichting bestaat uit 6 bestuursleden. De bestuursleden ontvangen een niet bovenmatig vacatie- en reiskostenvergoeding1 voor bijgewoonde vergaderingen (5 maal per jaar). Het uitvoerend secretariaatsbureau heeft 2 parttime medewerkers (beloond conform de cao VVT) en staat onder leiding van een ingehuurde directeur.

2. De weg naar 2018

In 2018 is Else een fonds dat haar filantropisch vermogen op een eigentijdse en efficiënte manier verbindt aan initiatieven, die het verschil maken in de maatschappelijke (gezondheids)zorg. De wortels van Else (kruiswerk en gezinsverzorging) en de daarbij horende waarden blijven blijven mede richting gevend aan of sturend voor het beleid.

2.1 Beleidspunten in 2016 en 2017

De beleidspunten voor deze komende perioden zijn:

a. Experimenteren met alternatieve vormen van filantropische ondersteuning
Door te experimenteren met alternatieve vormen van filantropische ondersteuning wil Else vorm geven aan een andere manier van doneren/investeren, effectiever, efficiënter en met meer resultaat. Dit doet Else in samenwerking met andere gelijkgestemde charitatieve vermogensfondsen.

Bij andere vermogensfondsen blijkt ook interesse te bestaan in het anders omgaan met het charitatief geld. In samenwerking met het FIN (Vereniging van Fondsen in Nederland) zal Else in 2016 verschillende verdiepingstafels organiseren rond het anders omgaan met filantropisch gelden.

b. Optimaliseren beschikbare middelen
In een tijd waarin rendementen op het eigen vermogen laag zijn – en naar verwachting laag zullen blijven – zal naar de kostenkant gekeken moeten worden om zo optimaal mogelijk donatiebudget beschikbaar te houden voor de doelstelling.
Alle aspecten (huisvesting, personeel, werkwijze beleggingen, werkwijze doneren, etc.) binnen Stichting Else worden gescreend en geoptimaliseerd.

Ook wordt gekeken naar schaalvergroting door met meerdere fondsen samen te werken.  

c. Samenwerking
Else is ervan overtuigd dat zij door samenwerking met andere fondsen de doelstelling beter kan realiseren. Zo kunnen meer innovatieve projecten in de maatschappelijke (gezondheids)zorg gefaciliteerd worden, kosten gedeeld, draagvlak en resultaat worden vergroot.

2.2 Activiteiten in 2016 en 2017

Naast de diverse activiteiten die nodig zijn om bovenstaande speerpunten verder uit te werken, blijft Else ook in 2016 en 2017 financiële ondersteuning bieden aan goede ideeën waarmee het verschil gemaakt kan worden in de maatschappelijke (gezondheids)zorg. Het maatschappelijk rendement staat daarbij voorop.

Else zoekt daarom ondernemende mensen met goede ideeën. Daartoe wil Else gezamenlijk met andere fondsen een open marktontmoeting organiseren, thema gebonden, om te bezien of  langs deze weg een aantal zinvolle initiatieven in beeld kunnen komen.

Else blijft (financiële) ondersteuning bieden aan initiatieven rondom thema’s die passen in de volgende bewegingen:

  1. waardengedreven maatschappelijke (gezondheids)zorg die vanuit integrale wijkgerichte oriëntatie de zelfredzaamheid en het functioneren van de burger bevorderen of ondersteunen;
  2. de transitie van ‘geldzorg’ naar mensenzorg;
  3. de transitie van gefragmenteerde oriëntatie op ziekte naar integrale oriëntatie op gezondheid (functioneren en veerkracht van de burger).

Bp - cloudtag

Ook zal Else zich richten op het stimuleren van pre-investeringen in haar donatiebeleid. Dat zijn  initiatieven in een veelal vroege ontwikkelingsfase, die het in zich hebben om uit te kunnen groeien tot een volwaardige  en zelfstandige onderneming.

 

 

_______
1 (overeenkomstig REGELING van de Minister van Financiën van 22 november 2004 houdende de vaststelling van de maximumbedragen in het kader van het Vacatiegeldenbesluit 1988 (Regeling maximumbedragen vacatiegeld 2004)).

Naar boven