Overzicht archieven kruis­werk

Sinds 1875 bestaat er kruiswerk in Nederland. De eerste kruisverenigingen zijn opgericht om besmettelijke ziekten te bestrijden, die destijds een grote bedreiging vormden voor de volksgezondheid. Deze zorg werd geleverd door de wijkzusters en ziekenverzorgsters. Later werd het kruiswerk uitgebreid met kraamzorg en sociaal medische zorg , zoals bijvoorbeeld de consultatiebureaus, de jeugdgezondheidszorg en gezondheidsvoorlichting.

Tot 1990 was het kruiswerk de spil in de eerstelijnsgezondheidszorg, de zorg die mensen thuis krijgen. Na 1990 werden de gezinszorg en het kruiswerk samengevoegd en sindsdien spreken we van thuiszorg.

Het kruiswerk heeft meer dan honderd jaar lang een belangrijke rol gespeeld in de maatschappelijke gezondheidszorg. Daarom is het zaak om het cultureel erfgoed van het kruiswerk goed te bewaren en voor iedereen toegankelijk te houden.

Landelijke archieven

De archieven van de landelijke koepelorganisaties van het kruiswerk (waaronder het rooms-katholieke Wit Gele Kruis, het protestants-christelijke Oranje Groene Kruis en het neutrale Groene Kruis) zijn bij het Katholiek Documentatiecentrum in Nijmegen opgeslagen. Er zijn geen beschrijvende inventarissen van de archieven gemaakt, maar wel plaatsingslijsten of dossierinventarissen. De landelijke archieven van de Stichting CRvG zijn ondergebracht bij het Noord-Hollands Archief. Het gaat hier over plaatsingslijsten of dossierinventarissen.

Meer informatie
Katholiek Documentatiecentrum
Postbus 9100
6500 HA Nijmegen
Telefoon (024) 361 24 57
e-mailadres: info@kdc.ru.nl
www.ru.nl/kdc/

Database

In het verleden zijn de bewaarplaatsen, de staat en de ontsluitingsmethodiek van de archieven geïnventariseerd. Het gaat hier om archieven van plaatselijke, regionale en provinciale kruisverenigingen. Getracht is deze database volledig te maken. De laatste bewerking heeft plaatsgevonden in 2007.

Deze informatie is hier ondergebracht.

Naar boven