Privacyverklaring

Stichting Else, gevestigd aan Maanlander 47 3824 MN Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.stichting-else.nl
Maanlander 47
3824 MN Amersfoort
030 67 04 696

Het bestuur van Stichting Else is aanspreekpunt AVG en heeft dit gedelegeerd aan de directeur Stichting Else. Hij is te bereiken via de bureaumanager: info@stichting-else.nl.

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Else verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

-Voor- en achternaam
-Organisatienaam
-Functie
-Telefoonnummer
-E-mailadres
-IP-adres

2. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Else verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-Verzenden van onze eventuele nieuwsbrief;
-U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
-U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

3. Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Else neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld ee2 medewerker van Stichting Else) tussen zit.

4. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Else bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld e.e.a. conform de wettelijke regelgeving.

5. Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Else verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden, alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Else gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Else en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@stichting-else.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Else wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Else neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het bureau  info@stichting-else.nl

Naar boven