Overzicht projecten kruisverenigingen in Nederland

In de afgelopen jaren zijn al diverse projecten afgerond. Een aantal noemen wij:

ZorgAccent&Thuiszorg Noord West Twente - Onderzoek transitie wijkgericht werken
Er wordt onderzoek gedaan naar de ervaringen een geleerde lessen binnen pilotteams, die buurtgericht werken, volgens organisatieconcept Buurtzorg, en deze worden vertaald naar aandachtspunten voor de verbreding van wijkgericht werken binne nde gehele organisatie van Zorgaccent&TNWT. Daarnaast zal het onderzoek ook zicht geven op een aantal kwantitatieve resultaten en effecten van het werken vanuit het nieuwe organisatiemodel.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met
ZorgAccent&Thuiszorg Noord West Twente
Postbus 8
7447 ZG HELLENDOORN
i.borghuis@zorgaccent-tnwt.nl
www.zorgaccent-tnwt.nl
Stichting Even Anders - Minisymposium Vertel eens wat anders
Minisymposium rond het uitbrengen van een verhalenbundel onder de titel Vertel eens wat anders, geschreven door werkers in de thuiszorg

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met
Stichting Even Anders (voormalig St Geloofsovertuiging en Levensbeschouwing
Postbus 100
3980 CC BUNNIK
evenanders@kpnmail.nl
www.evenanders@nu
Stichting Historisch Verpleegkundig Bezit - Haalbaarheidsonderzoek naar voortbestaan stichting
Haalbaarheidsonderzoek naar voortbestaan SHVB. Met name wordt gezocht naar financiele dekking voor voortbestaan collectie en nieuwe accomodatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met
Stichting Historisch Verpleegkundig Bezit
p/a mevrouw I. van Deth-Ruys
Nieuwe Parklaan 54
2597 LD Den Haag
shvb@planet.nl
LSBK - Boek geschiedenis kruiswerk, deel 2 1946 - 1990
Wetenschappelijke beschrijving van de geschiedenis van het kruiswerk, deel 2, periode 1946 - 1990 door de heer J.J.C. Huige

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met
LSBK, postbus 8258, 3503 RG Utrecht
lsbk@lsbk.nl
www.lsbk.nl
Stichting Geloofsovertuiging en Levensbeschouwing - Levensbeschouwing en Spiritualiteit van hulpverleners in de thuiszorg
De Stichting Geloofsovertuiging en Levensbeschouwing (SGL) heeft met subisidie van de LSBK de Universiteit van Groningen de opdracht gegeven inzicht te krijgen op wat voor manier vraagstukken rondom levensbeschouwing en spiritualiteit spelen bij hulpverleners in de thuiszorg; welke belemmerende en bevorderende factoren een rol spelen om zich met dit thema in de zorg bezig te houden; en na te gaan in hoeverre bestaande onderwijsmodules bekend zijn, dan wel behulpzaam kunnen zijn in het bewustwordingsproces van dit soort vraagstukken in de zorg.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met
Stichting Geloofsovertuiging en Levensbeschouwing
T.a.v. mevrouw Y. Hermeler, bestuurssecretaris
Postbus 100
3980 CC BUNNIK
Tel.nr.: 030 65 96243
stgolb@planet.nl.
www.gliz.nl
De Zorgring - Casemanagement thuiswonende dementerende ouderen
Het doel van casemanagement is het begeleiden en ondersteunen van thuiswonende dementerende mensen en hun naaste(n) tijdens het voortschrijdende ziekteproces. Hierdoor wordt de ziektelast en de psychosociale problematiek beperkt, worden wanhoopsgevoelends en crisissituaties voorkomen, wordt tijdig informatie gegeen over zinvolle dagbesteding en verdergaande zorg en neemt de tevredenheid van de client en de naaste(n) met de geboden hulp toe.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met
De Zorgring
T.a.v. mevrouw A. Vorstenburg
Postbus 5128
2701 GC ZOETERMEER
Tel.nr.: 079 - 3302800
a.vorstenburg@zorgring.com
www.zorgring.nl
Thuiszorg Kop van Noord-Holland - Praktische ondersteuning bij zelfstandig wonende dementerenden
De dubbele vergrijzing kent als effect dat ook de groep dementerenden gestaag groeit. Dagbehandeling is voor sommige dementerenden geen adequaat antwoord op hun problematiek. Het huidige aanbod vindt onvoldoende aansluting op de behoeften van deze dementerenden, daardoor dreigen ze in een isolement te komen. Doelstelling van het project is het verhogen van deskundigheid van uitvoerende thuiszorgmedewerkers in het omgaan met dementerende clienten; een aanbod creeren van praktische ondersteuning bij thuiswonende dementerenden; versterken van de samenwerking tussen het DOC team en de betrokken thuiszorgmedewerkers in de ontwikkeling van een wenselijk aanbod

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met
Thuiszorg Kop van Noord-Holland
T.a.v. mevrouw J. van Aert
Postbu 175
1780 AD DEN HELDER
Tel.nr.: 0223 650222
j.aert@corbisplus.nl
www.corbisplus.nl
Valent RDB voor Zorg, Welzijn en Wonen - Jong dementerenden
Doelstelling van het project is het maken van een projectplan voor zorgverlening aan thuiswonende en intramuraal wonende Jong Dementerenden. Hierbij wordt aandacht besteed aan het draaglijk maken van de dementie bij de client en het vinden van een evenwicht dat voor de betrokkene zelf en zijn directe woonomgeving acceptabel is. Daarnaast ook het realiseren van voorzieningen in het woonzorgcentrum Jeroen waardoor specifieke zorg aan jong dementerenden kan worden verleend, gebaseerd o de wensen en behoeften van de client en het clientsysteem.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met
Zorggroep Valent RDB
T.a.v. de heer W. Peters, staffunctionaris
Overrijn 7
2223 ER KATWIJK
Tel.nr.: 071 4093333
w.peters@valentrdb.nl
www.valentrdb.nl
Nationaal Museum Verpleging en Verzorging - Sponsoring en PR-plan
Net Nationaal Museum Verpleging en Verzorging (NVMM) heeft een subsidie verkregen voor het (laten) opstellen van een PR-plan om te komen tot structurele financiering van het museum door middel van sponsoring. In samenwerking met de Stichting Instituut voor Sponsoring en Fondsenwerving (ISF) wordt een plan opgesteld en uitgewerkt. In de loop van 2006 moet e.e.a. uitgevoerd gaan worden.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met
Nationaal Museum Verpleging en Verzorging
Sltationsstraat 27
6671 AW ZETTEN
museum@zorgportaal.nl
www.nmvv.nl
Universiteit voor Humanistiek - Thuiszorg in Transitie
In opdracht van de Landelijke Stichting Beheer Kruiswerk (LSBK), Stichting Onderzoek en Ontwikkelijk Maatschappelijke Gezondheidszorg (STOOM) en Stichting Geloofsovertuiging en Levensbeschouwing (SGL) onderzoekt de universiteit, met name Professor Dr. H.P. Kunneman de gevolgen van de ingrijpende overheidsmaatregelen op de zorgwaarden die verbonden zijn met de traditie van het kruiswerk.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met
Universiteit voor Humanistiek
Professor Dr. H.P. Kunneman
Postbus 797
3500 AT UTRECHT
030 2390100
info@uvh.nl
www.uvh.nl
Landelijke Vereniging voor Thuiszorg - Preventieprogramma\'s Diabetes, COPD en CVA
De LVT heeft het NIGZ de opdracht gegeven een preventieprogramma te ontwikkelen rond Diabetes, COPD en CVA. Dit project wordt gesubsidieerd door het fonds Openbare Gezondheidszorg en de LSBK. Doelstelling van het project is om een disucssie op gang te brengen welke activiteiten in de AWBZ-financiering thuishoren en welk niet. Er zal uit dit project preventieprogramma's ontwikkeld worden op basis waarvan thuiszorginstellngen op termijn produktafspraken kunnen maken. Er zal een draaiboek met modellen van preventieprogramma's ontwikkeld moeten worden waarin afstemming intern (zorg en preventie), afstemming extern (met andere aanbieders via samenwerkingsafspraken) en de financieirng van elke activiteit in kaart wordt gebracht

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met
De heer J. Huige

NIGZ
Postbus 500
3440 AM WOERDEN
Tel.nr. 0348 437600
Evean Zorg - Implementatie CRM-systeem
De doelstelling van dit project is om een omgeving (informatiesysteem) beschikbaar te stellen waarin alle klanten en relaties van Evean Zorg beschikbaar zijn, waarin bekend is welke type diensten zij afnemen en waarin contacten met deze klanten vastgelegd worden en de opvolging van daaruit vloeiende acties bewaakt wordt. Deze doelstelling zal gefaseerd gehaald worden. In de eerste fase van deze doelstelling wordt deze omgeving beschikbaar gesteld voor (o.a.) de zorgcentrale en komen de noodzakelijke koppelingen van de informatiesystemen van de reguliere thuiszorg met het CRM-systeem (Orca van Truston) beschikbaar .

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met
De heer drs. F.J.J. Bosman
Informatieadviseur Evean zorg
Postbus 68
1440 AB PURMEREND
Tel.nr.: 0299 39 45 49

fbosman@evean.nl
De Zorgring - Twinkle project (samenwerking De Zorgring, St. Maatzorg en De Vierstroom
Doelstelling van dit project is het ontwikkelen van een vernieuwend frontofficeconcept waardoor klanten betere toegang krijgen tot de dienstverlening en de zorginstellingen de vragen beter kunnen beantwoorden. In essentie gaat het om het behouden, het verbeteren van de ledenservice en het verbeteren van de vraagsturing. Daarnaast is efficiency een belangrijk aandachtspunt. Uiteindelijk dient er een CRM-systeem te worden ontwikkeld, dat het vernieuwende frontoffice concept in de praktijk optimaal gaat ondersteunen.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met
drs. G. Buijs
voorzitter Raad van Bestuur
De Zorgring
Postbus 5128
2701 GC ZOETERMEER
info@zorgring.com
Carint Thuiszorg - Optimaliseren van het primaire proces d.m.v. een CRM-systeem
Doelstelling van het project is het creren van een voorportaal dat bestaat uit 2 componenten nl. het implementeren van een CRM-applicatie die de communcatie in de frontoffice verbetert en de implementatie van een op internettechnologie gebaseerd virtueel zorgloket.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met
drs. J.G. Leferink
Carint Thuiszorg
Postbus 506
7550 AM HENGELO
074 367 77 44
a.leferink@carint.nl
Stichting ICARE, Klanten Contact Center - Klantmanagementsysteem (CRM)
Een eenduidig streefbeeld realiseren binnen Thuiszorg Icare t.a.v. klantmanagement. Dit door in eerste fase het volgende te realiseren: - concretiseren van de Icare visie op klantmanagement op langere termijn (bepalen streefbeeld): - bepalen consequenties van het streefbeeld voor organisatie, mensen, cultuur, bedrijfsprocessen en ICT Door de Raad van Bestuur van Icare wordt onderkend dat klantmanagement meer is dan een ICT-systeem, marketing of een visie-statement

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met
A. Onnes
Stichting Icare
Postbus 900
7940 KE MEPPEL
0522 279143
NIZW - Ontwikkeling Peuteroudercursus
Samen met het Stimuleringsfonds Openbare Gezondheidszorg is door de LSBK een subsidie toegekend aan een project ter ontwikkeling en implementatie van een opvoedcursus voor ouders van peuters. Het NIZW is de cordinator van dit project waar 4 thuiszorgorganisaties in participeren. Dit zijn naast GGd Bergen op Zoom, Thuiszorg Groningen, Thuiszorg Den Haag, Thuiszorg Midden-Brabant, GGd Bergen op Zoon en Thuiszorg Twente. Aanleiding voor het project was de constatering, via diverse bronnen, dat ouders van peuters veelvuldig vragen hebben over de opvoeding. Doelstelling van het project is een landelijke cursus te ontwikkelen voor ouders met een LBO/MBO niveau. De cursus zal ontwikkeld worden voor autochtone en allochtone ouders.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met
Mevrouw N. de Bruyn
Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn
Postbus 19152
3501 DD UTRECHT
Telefoon (030) 230 6392
E-mail: n.debruyn@nizw.nl
n.debruyn@nizw.nl
Thuiszorg Groningen - Kennisnetwerk Implementatie Quintus softwarepakket
In het verlengde van het project Quintus software bij deze organisatie heeft de LSBK Thuiszorg Groningen gevraagd een kennisnetwerk rond klantrelatie management in de thuiszorg in te stellen met als doelen de aandacht voor dit onderwerp versterken en de in het Quintusproject opgebouwde expertise te delen. Tijdens het project zullen miniconferenties georganiseerd worden voor andere zorgleveranciers en er zal een interactieve webportal opgezet worden. De kennis die via de themasessies is opgedaan zal via een eindrapportage beschikbaar komen en via het webportal toegankelijk zijn. Mocht na afloop van dit project blijken dat er op landelijk niveau een kennisdesk ICT in de thuiszorg bestaat, zal de uit dit project beschikbare informatie daarin ondergebracht worden.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met
mevrouw M. van den Heuvel
Thuiszorg Groningen
Telefoon (050) - 524 12 53
heuvel@communicatiecentrale.nl
Thuiszorg Groningen - Implementatie Quintus softwarepakket
Maatschappelijke ontwikkelingen op het terrein van de zorg plaatsen de thuiszorg de komende jaren voor de grote uitdaging om te komen tot een grondige herstructurering van haar werkprocessen (dubbele vergrijzing, mondiger ouderen met een eigen wensenpakket, etc.). Om adequaat in te kunnen spelen op deze ontwikkelingen zijn binnen Thuiszorg Groningen processen in gang gezet die zich richten op het omvormen van een aanbodgerichte organisatie naar een vraaggestuurde organisatie. Aan dit omvormingsproces levert de inzet van technologie, waaronder toepassing van ICT een belangrijke bijdrage. Voor de ontwikkeling van de zorgcentrale tot contactpunt waar vraag en aanbod aan elkaar gekoppeld worden, is men overgegaan tot het aanschaffen van het Quintus softwarepakket (een Customer Relationship Management systeem). De subsidie van de LSBK wordt gebruikt voor de implementatie van dit pakket.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met
mevrouw M. van den Heuvel
Thuiszorg Groningen
Telefoon (050) - 524 12 53
heuvel@communicatiecentrale.nl
Bijzondere Leerstoel/Universiteit Utrecht - project Wijkverpleging en Familie: partners in zorg
Door middel van interviews met thuiszorgverleners en de clint en familie werden de positieve en negatieve aspecten in de samenwerking rond de verzorging/verpleging van de clint benoemd. Op basis daarvan zijn aanbevelingen geformuleerd in een rapport, die door middel van onder andere workshops bij de thuiszorgorganisaties gemplementeerd zijn.

Thuiszorg Amstelland en Meerlanden - project Logeergezinnen
Om ouders/verzorgers van een thuiswonend gehandicapt kind te ondersteunen werd een tijdelijke opvang buiten de gezinssituatie gerealiseerd. De betrokken thuiszorgorganisatie heeft een bemiddelende rol en bewaakt de continuteit van de zorg.

Steunpunt Mantelzorg Breda - implementatie project Steunpunten mantelzorg - in samenwerking met de Nationale Commissie Chronisch Zieken
Het Steunpunt Mantelzorg Breda was een innovatief project in de thuiszorg waarin specifieke aandacht werd besteed aan de ondersteuning van de mantelzorg rondom een clint die thuiszorg ontving. De bevindingen van dit project zijn door de landelijk stimulering van gelijksoortige steunpunten Mantelzorg ook bij andere thuiszorgorganisaties ingevoerd.

KITTZ - de helpdesk voor thuiszorgvernieuwing
Er werd een infrastructuur opgezet en ontwikkeld, bestaande uit een helpdesk, een databank en een kennisnetwerk om de implementatie van en ervaringen met zorgvernieuwing in de thuiszorg actief te ondersteunen en te bevorderen.

St. Maatzorg Delft - ondervoeding in de thuiszorg
Deze stichting is door een intern onderzoek tot de conclusie gekomen dat ondervoeding dreigt of reeds bestaat bij een groot aantal ouderen die bij hen in de zorg zijn. Dat dit niet alleen in de regio van Stichting Maatzorg Delft voorkomt is inmiddels landelijk aangetoond. Uiteraard is bij dit onderzoek een aantal factoren meegenomen die de voedingsgewoonte benvloeden maar van secundair belang zijn, zoals bijv. een slechtzittende gebitsprothese, medicatie of depressie. St. Maatzorg heeft conclusies en aanbevelingen geformuleerd om dit probleem aan te pakken. De implementatie hiervan wordt nu met behulp van een subsidie door de LSBK gerealiseerd. Doel van het project is door middel van voedingsinstructie de voedingssituatie van de clinten te verbeteren.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met
Dhr. F.C.M. Linthorst
concernadviseur Stichting Maatzorg
Postbus 603
2600 AP Delft
Telefoon (015) 219 18 00
f.linthorst@maatzorg.nl
Amsterdam Thuiszorg - innovatieprogramma groepconsultatiebureau
Op initiatief van vijf thuiszorginstellingen en onder aanvoering van Amsterdam Thuiszorg is gestart met het project Groepsconsultatiebureauprogramma. In dit ontwikkelproject staan innovatie van de professionaliteit van de verpleging in de ouder- en kindzorg en de inhoudelijke ontwikkeling en standaardisering van het programma voor het groepsconsultatiebureau centraal. Het doel is een op consensus onder de beroepsgroepen gebaseerd programma voor het groepsconsultatiebureau. Dit wordt ontwikkeld op grond van de bestaande kennis, evaluaties en ervaringen. Het resultaat wordt vervolgens vastgelegd in een werkboek, een training en een opleidingsmodule. Gezocht wordt naar het juiste evenwicht tussen kwaliteit en doelmatigheid van de bestaande programma's. Daarop volgt de ontwikkeling van een standaardprogramma en de voor implementatie benodigde instrumenten en hulpmiddelen. In dit project wordt het perspectief van de ouders gekoppeld aan de professionaliteit van de verpleegkundigen in de ouder- en kindzorg.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met
Mevrouw J. Veldhuyzen
afdelingsmanager Jeugdgezondheidszorg Amsterdam Thuiszorg
Postbus 57269
1040 BD Amsterdam
Telefoon (020) 564 81 00
Regionale Thuiszorg Oude en Nieuwe Land - Boekenbas
In de gemeentes Staphorst en Urk is men in 1998 en 2000 met de interventie Boekenbas van start gegaan met als doelgroep alle eerstgeborenen vanaf de geboorte. Het Boekenbas-project betreft een programma voor taalstimulering en leesbevordering voor kinderen van 0 - 6 jaar en hun ouders. Er is door de Regionale Thuiszorg Oude en Nieuwe Land een subsidie aangevraagd ter evaluatie van de interventie Boekenbas in de eerste levensjaren. De evaluatie richt zich op de vraag of er ook werkelijk sprake is van een meetbaar betere spraaktaalontwikkeling van de kinderen die deelnemen aan Boekenbas. Het effect zal gemeten worden met behulp van specifieke spraak-taalontwikkelingstests op de consultatiebureaus voor peuters (0 - 3 jaar) door de consultatiebureau-artsen.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met
F.C.G.M. Bunge-Van Lent, consultatiebureau-arts
Regionale Thuiszorg Oude en Nieuwe Land
Postbus 155
8330 AD Steenwijk
Telefoon (0521) 53 99 99
Thuiszorg Stad Utrecht - jonge mantelzorgers
Thuiszorg Stad Utrecht werkt samen met het NIZW aan een onderzoek onder de mantelzorgers. In deze doelgroep nemen jonge mantelzorgers - kinderen die thuis zorgen voor hun chronisch zieke ouder - een eigen plaats in. De groep, pas een drietal jaren geleden als zodanig onderkend in Nederland, vraagt een aparte benadering en manier van ondersteuning. Doel van het onderzoek is te komen tot een specifiek ondersteuningsaanbod, zodat de thuiszorg de problematiek signaleert en daardoor sneller in gesprek raakt met de jonge mantelzorgers en hun ouders.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met
Mevrouw T. Schreuder Goedheijt
NIZW
Postbus 19152
3501 DD Utrecht
Telefoon (030) 230 66 44
t.schreudergoedheijt@nizw.nl
De Vierstroom - belevingsgerichte zorg (op zoek naar de balans; competenties en competentiemanagement in de thuiszorg)
In dit ontwikkelproject wordt door 7 thuiszorgorganisaties samengewerkt en staan innovatie van de professionaliteit van de verpleging, de inhoudelijke ontwikkeling van belevingsgerichte zorg en de kwaliteit van de organisatie en van de thuiszorg centraal. Gezocht wordt naar het juiste evenwicht tussen kwaliteit en doelmatigheid van de verpleging in de thuiszorg met behulp van het beschrijven en ontwikkelen van hulpmiddelen voor het managen van deze competenties. In dit project wordt het perspectief van de gebruikers gekoppeld aan het perspectief van de verpleegkundige professionals en aan het perspectief van de thuiszorgorganisatie.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met
drs. J. Mast
NIZW
Postbus 19152
3501 DD Utrecht
Telefoon (030) 230 63 45
j.mast@nizw.nl
Landelijke Vereniging voor Thuiszorg - Nieuwe website
De bestaande publiekswebsite voor de thuiszorg werd gemoderniseerd.

www.lvt.nl
Universitair Medisch Centrum Utrecht - problemen van ouders met een chronisch ziek kind thuis
De ouders van kinderen/jongeren met een ziekte met een chronisch karakter (spierziekten, stofwisselingsziekten, etc.) worden geconfronteerd met een variteit aan problemen. De Universiteit Utrecht voert een onderzoek uit dat zich richt op het inventariseren van situaties waarmee ouders met een ziek kind geconfronteerd worden en die problemen geven. Door die situaties te analyseren komt naar voren op welke gebieden ouders ondersteuning nodig hebben. Vervolgens wordt gezocht naar methodes en werkvormen om de gewenste hulp te bieden. Op basis daarvan wordt de inhoud van de coachfunctie voor de thuiszorg ten behoeve van ouders met een chronisch ziek kind thuis beschreven.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met
Marijke Kars
Universitair Medisch Centrum Utrecht
Telefoon (030) 253 91 94
m.c.kars@umcutrecht.nl
Stichting Thuiszorg Breda e.o. - Opmaken eigen balans
Ouderen zo lang mogelijk zelfstandig binnen de zelf gekozen omgeving laten wonen is het doel van dit project. Dit gebeurt door het vroegtijdig opmaken van de eigen 'woon-zorg-welzijnsbalans' en het tijdig maatregelen treffen om de eigen leefomgevingsituatie aan te passen aan de toekomstige behoeften voor wonen, zorg en welzijn.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met
drs. K de Jager
Stichting Thuiszorg Breda
telefoon (076) 526 55 55
Naar boven