STOOM – Projecten na 2003

Achter deze pagina vindt u korte beschrijvingen van de projecten en activiteiten die STOOM in de afgelopen periode geïnitieerd dan wel ondersteund heeft. Voor een deel staan deze projecten ook beschreven in de brochure ‘Maatwerk in balans’.

Thuiszorg en Marktwerking
Thuiszorg en Preventie
Thuiszorg in historisch perspectief
Onderzoek eigen bijdrage Thuiszorg
Thuiszorg en Allochtonen
Toekomst Zorg Thuis
Normen en waarden in de thuiszorg
Imago thuiszorg
Thuiszorg en Samenwerking 1e en 2e lijn
Professionalisering & Kwaliteit
Technologie & ICT
Vraaggerichte zorg/vraagsturing

Vraaggerichte zorg/vraagsturing

Vraaggerichte zorg is een belangrijke pijler van het thuiszorgbeleid. Ook STOOM omarmt dit ideaal en heeft ter ondersteuning ervan een aantal onderzoeks- en ontwikkelingslijnen uitgezet. Deze concentreren zich op nieuwe zorgconcepten, op (nieuwe) ontwikkelingen in de hulpvraag en op methodes om deze zichtbaar te krijgen. Haar verkenningen daarnaar plaatst STOOM in het perspectief van de modernisering van de AWBZ en de marktwerking. Ze richt ze zowel op het primaire proces als op de beleidskant van de zaak.

Vraagsturing

Thuiszorg wordt meer en meer een product dat met oog voor de wensen en voorkeuren van de consument moet worden ontworpen en in de markt gezet. Dat prikkelt de behoefte aan kennis over de vraagkant van de thuiszorg en appelleert aan nieuwe initiatieven om de vraag in beeld te krijgen.

Vraagsturing: the-state-of-the-art

'De klant centraal', als ideaal, als kunde en als werkelijkheid. Hoe staat het er eigenlijk mee in de thuiszorg? De plannen voor een momentopname daarvan liggen klaar. Ze zijn beschreven in de notitie "De klant in de thuiszorg: opmaat tot een state-of-the-art studie'. Zodra financieel mogelijk zullen ze in uitvoering worden gebracht.

Vraagsturing: eerdere verkenningen Al eerder, in 2002, zette STOOM haar eerste schreden op het pad van de vraagverkenning. Ze is in zee gegaan met de onderzoeksopzet van SWOKA/Research voor Beleid (RvB) die stapje voor stapje op zoek ging naar nieuwe dimensies in de zorgvraag. Via de opvattingen van sleutelfiguren, een analyse van zorgvragen in keuzevrije zorgsettings en (groeps)gesprekken met zorggebruikers, mantelzorgers en professionals kwamen de onderzoekers uit bij een behoeftetypologie op basis van de 5 P’s van de marketingmix.
Over de (tussentijdse) resultaten zijn twee rapporten de wereld ingegaan: ‘Thuiszorg op zoek naar de gunst van de klant’ en ‘Vraagsturing in de thuiszorg: wensen, behoeften en verwachtingen van thuiszorgvragers’.

Belevingsgerichte zorg

De professionals zijn belangrijke dragers van informatie over klant en hulpvraag. Zij zijn drukdoende om via de ontwikkeling van nieuwe hulpverleningsconcepten hun antenne- en signaalfunctie richting klant en organisatie te versterken. De belevingsgerichte zorg is een voorbeeld van deze vraaggerichte zorgvernieuwing. NIZW en Compliance Consult legden voor STOOM vast op welke wijze en met welke (beoogde) effecten dit hulpverleningsconcept zijn weg vindt in de thuiszorgpraktijk. Het rapport ‘Belevingsgerichte hulpverlening in de thuiszorgpraktijk’ doet verslag van de bevindingen.

Naar boven