STOOM – Projecten na 2003

Achter deze pagina vindt u korte beschrijvingen van de projecten en activiteiten die STOOM in de afgelopen periode geïnitieerd dan wel ondersteund heeft. Voor een deel staan deze projecten ook beschreven in de brochure ‘Maatwerk in balans’.

Thuiszorg en Marktwerking
Thuiszorg en Preventie
Thuiszorg in historisch perspectief
Onderzoek eigen bijdrage Thuiszorg
Thuiszorg en Allochtonen
Toekomst Zorg Thuis
Normen en waarden in de thuiszorg
Imago thuiszorg
Thuiszorg en Samenwerking 1e en 2e lijn
Professionalisering & Kwaliteit
Technologie & ICT
Vraaggerichte zorg/vraagsturing

Professionalisering & Kwaliteit

De moderne patiënt wil kwalitatief hoogwaardige hulp die gebaseerd is op de nieuwste (wetenschappelijke) inzichten en het stempel draagt van de officiële goedkeuring van de beroepsgroep. Professionele maatstaven voor goede en doeltreffende zorg zijn bovendien noodzakelijk als tegenwicht tegen het op doelmatigheid en kostenbeheersing gerichte zorgregiem. De ontwikkelingen brengen ook de rol van de professionals als medeontwerper van het zorgbeleid nadrukkelijker in beeld en die rol vergt professionele zeggingskracht en daadkracht. Niet alleen zullen de professionals handen en voeten moeten geven aan hun inhoudelijke meerwaarde, ze zullen die meerwaarde ook met gezag aan de man moeten kunnen brengen. Inhoudelijke profilering van het professionele gedachtegoed en versterking van identiteit en beïnvloedingsmogelijkheden, dat zijn de opgaven waarvoor de verpleging en verzorging zich gesteld zien. Het zijn ook de opgaven waaraan STOOM haar steentje wil bijdragen.

Profilering (kraam)verzorging

De actieradius van STOOM noodzaakt tot het stellen van prioriteiten. Die lagen, waar het de professionalisering betreft, lange tijd vooral bij de upgrading van de wijkverpleegkundige beroepsgroep.
Dat laat onverlet dat STOOM ook groot belang hecht aan de versterking van de identiteit en maatschappelijke status van de verzorgingspoot van de thuiszorg.

Positie en rol verzorging in de eerstelijn In het Actieprogramma 'Versterking thuiszorg in de Eerstelijn' van ActiZ en STOOM is ook een belangrijke plaats ingeruimd voor de versterking van de functie verzorging. Zo leverde de eerste fase van het programma een nieuwe visie op de functie op (klik hier voor de rapportage) en een aantal aanknopingspunten voor verdere stimuleringsactiviteiten. Die zullen in fase 2 van het programma projectsgewijs worden opgepakt.
  Kraamzorg

Een aanknopingspunt voor de profilering van de kraamzorg bood zich enige tijd geleden aan in de vorm van een groeiende behoefte aan een landelijk indicatieprotocol. Dit zou een tegenwicht moeten bieden aan de willekeur van de contracterende zorgverzekeraars en een garantie moeten bieden voor het behoud van de kwaliteit van de kraamzorg. De LVT (thans ActiZ) nam samen met BTN, ZN, Sting en de KNOV het initiatief tot het ontwikkelen van het protocol. Compliance Consult kreeg de opdracht tot uitvoering en STOOM fungeerde als financier. Eind 2005 vond de officiële presentatie plaats van het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg.

Kwaliteit wijkverpleging

Een belangrijk ijkpunt voor de inhoudelijke autoriteit van de professie is ook een eigen kwaliteitsbeleid. STOOM heeft zich veel gelegen laten liggen aan de organisatorische en inhoudelijke optuiging ervan. De thema’s decubitus en dementie genoten het voorrecht om in deze de weg te banen naar een met autoriteit omkleed landelijke keurmerk: twee volgens alle geldende procedures en nieuwste inzichten ontwikkelde kwaliteitsstandaarden voor decubitus en dementie.
Ze zijn inmiddels - gedragen door een draaiboek voor de landeljike implementatie - uitgezet in de wijkverpleegkundige zorgpraktijk. Ze hebben een vertaalslag gekregen in twee LESA’s (Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraken tussen wijkverpleegkundigen en huisartsen).

Profilering wijkverpleging

Comeback wijkverpleging: spil in de zorg bij mensen thuis

'Wijkverpleging met elan: spil in de zorg bij mensen thuis'. Met dit visitekaartje presenteerde zich in het jaar 2000 de wijkverpleging als hernieuwde, zelfbewuste beroepsgroep. Die beroepstrots liep echter in de jaren daarna gevoelige deuken op. Taakuitholling en afbrokkeling van de positie van de beroepsgroep als kerndiscipline van de eerstelijn ondergroeven de fundamenten van het nieuwe elan.

STOOM kwam opnieuw in actie en startte, samen met ActiZ, het Actieprogramma 'Versterking thuiszorg in de Eerstelijn'. Een eerste diagnostische fase resulteerde in een nieuwe visie op de rol van de wijkverpleging in de zorg thuis.
Klik hier voor rapportage.
Er is inmiddels in het kader van genoemd Actieprogramma ook een onderzoek gestart naar de meerwaarde van de wijkverpleging.

Daadkracht en zeggingskracht

Een onderzoek naar de problemen en wensen van de wijkverpleegkundige beroepsbeoefenaren en een krachtenbundeling tussen STOOM, LCVV, VVVM, NIVEL en NIZW legden eind jaren ’90 het fundament voor de wijkverpleging nieuwe stijl. ‘Wijkverpleging met Elan'. Spil in de zorg bij mensen thuis’: onder dit motto presenteerde zich in het jaar 2000 een geïnspireerde beroepsgroep die met een breed gedragen Landelijke Vereniging Wijkverpleging (LVW) en een strategisch plan de opmars maakte naar een nieuwe toekomst. STOOM gaf daarbij de nodige duwtjes in de rug. Met financiële steun faciliteerde zij de integratie van Nieuw Elan in het activiteiten-programma van de LVW (thans V&VN eerstelijnsverpleegkundigen) en stelde zij de LVW (thans V&VN eerstelijnsverpleegkundigen) in de gelegenheid om in eigen geledingen een structurele basis te leggen voor de ontwikkeling van het professionele kwaliteitsbeleid, van de beroepsinhoud en van de beïnvloedingsmogelijkheden van de wijkverpleging.

Over de vorderingen hiermee gemaakt heeft de LVW (thans V&VN eerstelijnsverpleegkundigen)eind 2002 aan STOOM rapport uitgebracht: ‘Eindrapportage Project Integratie Elan 2000 in de LVW’.

Mede dankzij STOOM kon de beroepsgroep zich de achterliggende periode inhoudelijk ook verder ontwikkelen en profileren op de onderwerpen Advies, Instructie en Voorlichting (AIV) en Competentiemanagement. Voor het product AIV – dat inmiddels vrijgesteld is van de eigen bijdrage en de RIO-indicatie en een goede hefboom vormt voor de preventieve taken van de wijkverpleging – ontwikkelde de LVW (thans V&VN eerstelijnsverpleegkundigen) met subsidie van STOOM een handboek voor uitvoerenden: Handboek AIV’.   

Het NIZW heeft zich, samen met een aantal thuiszorginstellingen, gezet aan de ontwikkeling van competentiemanagement. Financieel mede gesteund door STOOM is er een beschrijving tot stand gekomen van de voor wijkverpleegkundige op HBO-niveau kenmerkende competenties (‘De kern in kaart’) en is er ervaring opgedaan met de praktische toepassing ervan.
Naar boven