STOOM – Projecten na 2003

Achter deze pagina vindt u korte beschrijvingen van de projecten en activiteiten die STOOM in de afgelopen periode geïnitieerd dan wel ondersteund heeft. Voor een deel staan deze projecten ook beschreven in de brochure ‘Maatwerk in balans’.

Thuiszorg en Marktwerking
Thuiszorg en Preventie
Thuiszorg in historisch perspectief
Onderzoek eigen bijdrage Thuiszorg
Thuiszorg en Allochtonen
Toekomst Zorg Thuis
Normen en waarden in de thuiszorg
Imago thuiszorg
Thuiszorg en Samenwerking 1e en 2e lijn
Professionalisering & Kwaliteit
Technologie & ICT
Vraaggerichte zorg/vraagsturing

Thuiszorg en Samenwerking 1e en 2e lijn

Thuiszorginstellingen moeten op veel fronten inspelen op nieuwe ontwikkelingen. In hun bedrijfsvoering en zorgbeleid hebben zij niet alleen rekening te houden met de wensen en belangen van klanten en professionals maar ook met de ontwikkelingen in het omringende zorgsysteem en in aanverwante maatschappelijke sectoren. Al dan niet door overheidsbeleid opgelegde processen van grensverlegging, herschikking en ontschotting dwingen thuiszorginstellingen en professionals tot een weloverwogen plaatsbepaling in het krachtenveld van nieuw opkomende zorgallianties en samenwerkingsverbanden. Een samenhangende eerstelijnszorg, transmurale zorg, ketenzorg en geïntegreerde zorgconcerns V&V: allemaal samenwerkingsformules waarmee partijen een antwoord willen geven op de vraag naar een minder verbrokkelde, klantgerichte zorg en omgaan met de omslag naar gereguleerde marktwerking. Samenwerkinsgeoriënteerde zorg: ook daar wil STOOM zich sterk voor maken.

Thuiszorg - tweedelijn

STOOM maakt zich ook sterk voor de profilering van het aandeel van de thuiszorg in de transmurale cq. ketenzorg. Het ‘Limburgse’ project ontwikkeling Quattro-model bood aanknopingspunten. Onder aansturing van de eenheid transmurale zorg van het Academisch Ziekenhuis Maastricht wordt in het kader van dit project gewerkt aan een model voor de samenwerking tussen vier disciplines in de zorg voor chronisch zieken, te weten de huisarts, de praktijkverpleegkundige, de gespecialiseerde verpleegkundige en de medisch specialist. Op voorspraak en met financiële steun van STOOM is aan dit ontwikkelingstraject een onderzoek gekoppeld naar de rol en mogelijkheden van de wijkverpleegkundige in het samenwerkingsmodel.
In het rapport ‘De wijkverpleegkundige in een multidisciplinaire transmurale setting’ is verslag gedaan van de resultaten. Het onderzoek heeft een uitgebreid overzicht opgeleverd van de functieprofielen van de verschillende samenwerkingspartners en van mogelijke samenwerkingsmodellen tussen dezen. De resultaten laten zien hoe de wijkverpleegkundige zich, in termen van functieprofiel en beroepsontwikkeling kan profileren in het dynamisch krachtenveld van samenwerkingsgerelateerde taakverschuivingen.

Thuiszorg - eerstelijn

Wat heeft de wijkverpleging de huisartsen te bieden en hoe kan de thuiszorg optimaal tot zijn recht komen in de ‘cast’ van een toekomstbestendige eerstelijnszorg? Deze vragen zijn op dit moment uiterst actueel en STOOM laat zich er dan ook veel aan gelegen liggen om de nodige input te leveren voor een optimale inzet van de thuiszorg in de eerstelijn.

Actieprogramma 'Versterking thuiszorg in de Eerstelijn

Samen met ActiZ geeft STOOM uitvoering aan het 'Actieprogramma thuiszorg in de Eerstelijn'.

Statement

Eerder bracht STOOM, samen met toen nog de LVT, een statement uit over de mogelijkheden en ambities van de thuiszorg in de eerstelijnsgezondheidszorg. Het werd tijd voor zo’n stemverheffing, want in alle visiedocumenten die in die periode over de organisatie en financiering van de eerstelijn werden uitgebracht bleek de thuiszorg nauwelijks in beeld als partner en medeontwerper. Mede aan de hand van het eigen statement kon de thuiszorg nadrukkelijker van zich laten horen.

Duizend Bloemen

Met het oog op de wederopbouw van de samenwerking tussen wijkverpleegkundigen en huisartsen verwachtte STOOM ook heil van een overzicht van met succes beproefde samenwerkingsinitiatieven. Een fris geluid laten klinken in de geest van ‘Samenwerken: het kan!’. Met dat doel nam STOOM zich een state-of-the-art studie voor. Voor de uitvoering daarvan werd aansluiting gezocht bij de Stichting Toekomstscenario’s Gezondheidszorg (STG). De STG documenteerde de belangrijke ontwikkelingen in de eerstelijn en bracht successen en spanningsvelden in kaart. Aanwijzingen voor een toekomstperspectief complementeren het beeld dat is vastgelegd in het rapport ‘Duizend bloemen in één kleurrijk boeket. Op weg naar een georganiseerde eerstelijn’. Een samenvatting van dit rapport kunt u hier downloaden.

LESA'S

Eén belangrijke hefboom voor de bevordering van een evenwichtige samenwerking tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen is in ieder geval: de afstemming op het punt van de kwaliteit van de hulpverlening. Om die te versterken is STOOM met het Nederlands Huisartsen Genootschap NHG) een samenwerkingsproject aangegaan. Doel van dit project – dat inmiddels wordt voortgezet als het LVW/NHG/Lesa-project (= Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraken voor huisartsen en wijkverpleegkundigen) – is de gezamenlijke uitwerking en implementatie van samenwerkingsrichtlijnen. Twee LESA’s zijn inmiddels al gereedgekomen, één voor decubitus en één voor dementie. Een draaiboek voor de implementatie ervan is eveneens beschikbaar gekomen.

Naar boven