STOOM – Projecten na 2003

Achter deze pagina vindt u korte beschrijvingen van de projecten en activiteiten die STOOM in de afgelopen periode geïnitieerd dan wel ondersteund heeft. Voor een deel staan deze projecten ook beschreven in de brochure ‘Maatwerk in balans’.

Thuiszorg en Marktwerking
Thuiszorg en Preventie
Thuiszorg in historisch perspectief
Onderzoek eigen bijdrage Thuiszorg
Thuiszorg en Allochtonen
Toekomst Zorg Thuis
Normen en waarden in de thuiszorg
Imago thuiszorg
Thuiszorg en Samenwerking 1e en 2e lijn
Professionalisering & Kwaliteit
Technologie & ICT
Vraaggerichte zorg/vraagsturing

Normen en waarden in de thuiszorg

Ooit opgericht als organisatie van en voor het Kruiswerk weet STOOM zich, samen met nog een aantal kruiswerkgerelateerde stichtingen, de hoeder van de normen en waarden die ooit de inspiratiebron vormden voor het ontstaan van de Maatschappelijke Gezondheidszorg.

Nieuwe ontwikkelingen in het overheidsbeleid ten aanzien van de thuiszorg worden dan ook door STOOM in het licht gehouden van dit gedachtegoed. Waar nodig maakt de stichting zich sterk voor de (her)profilering of herijking van de morele fundamenten van de zorg aan huis.

Thuiszorg in Transitie

Uit hoofde van hun verbondenheid met het gedachtegoed van de maatschappelijke gezondheidszorg maken de besturen van de drie thuiszorggerelateerde stichtingen (LSBK, SGL en STOOM) zich zorgen over de uitwerking van het huidige overheidsbeleid op de zorg en de zorgwaarden van de thuiszorg. Zij hebben behoefte aan verheldering van de consequenties van dit beleid en aan identificatie van objectieve criteria voor een humane ontwikkeling van de maatschappelijke gezondheidszorg. Ze besloten daarom tot een onderzoeksmatige verkenning en analyse van de beleidseffecten. ‘Thuiszorg in Transitie’ kwam dit traject te heten en het focus werden de zorgwaarden, in het bijzonder de effecten van het huidige regeringsbeleid daarop.

Prof. dr. H. Kunneman, hoogleraar sociale en politieke theorie aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht beet de spits af met het onderzoek ‘Humane waarden in de thuiszorg’. Een diepte-onderzoek bij wijkverpleegkundigen en verzorgenden op basis van in de humanistiek verankerde theorieën over professionele zorg.

Het rapport Thuiszorg in Transitie doet verslag van dit onderzoek.
Naar boven