STOOM – Projecten na 2003

Achter deze pagina vindt u korte beschrijvingen van de projecten en activiteiten die STOOM in de afgelopen periode geïnitieerd dan wel ondersteund heeft. Voor een deel staan deze projecten ook beschreven in de brochure ‘Maatwerk in balans’.

Thuiszorg en Marktwerking
Thuiszorg en Preventie
Thuiszorg in historisch perspectief
Onderzoek eigen bijdrage Thuiszorg
Thuiszorg en Allochtonen
Toekomst Zorg Thuis
Normen en waarden in de thuiszorg
Imago thuiszorg
Thuiszorg en Samenwerking 1e en 2e lijn
Professionalisering & Kwaliteit
Technologie & ICT
Vraaggerichte zorg/vraagsturing

Toekomst Zorg Thuis

Om als thuiszorg niet achter de feiten aan te lopen is het van belang om de antenne ook uit te zetten naar opkomende behoeften en trends zoals die besloten liggen in de ontwikkelingen die zich in breder maatschappelijk verband voltrekken.

Vandaar het streven van STOOM om de ogen en oren open te zetten voor de tekenen des tijds en bouwstenen aan te dragen voor een ‘laboratorium’ voor de toekomst van de thuiszorg. In deze rubriek treft u de activiteiten aan die STOOM daartoe in de loop der tijd heeft ondernomen en thans op het programma heeft staan.

Trends 2009/2010

Als opmaat tot de toekomstverkenning 2009 geeft STOOM een eerste impressie van trends die mogelijkerwijs van invloed zullen zijn op vraag en aanbod van thuiszorg in de toekomst.
Deze impressie vindt u in de nota 'Cliënt en Thuiszorg. Trends in beeld ---een voorzet---.

TZT 2020: Toekomst Zorg Thuis

Resultaten Toekomstverkenning Zorg Thuis Zorgvrager van 2020 is geen klant, maar opdrachtgever

Nederland vergrijst. Daardoor stijgt de behoefte aan zorg en krimpt de beroepsbevolking. Dat is geen reden voor somberheid. In 2020 organiseren veel ouderen en chronisch zieken hun hulp zelf. Technische hulpmiddelen en passende bouwvormen bieden ze daarvoor de mogelijkheden. Zo krijgen zorgverleners de ruimte om te helpen waar dat nodig is. Om die situatie te bereiken, moeten nu de juiste stappen worden gezet. Wetenschappers trekken deze conclusie na de diepgaande verkenning 'Toekomst Zorg Thuis', waarvan Jan Terlouw op 12 mei het eindrapport presenteerde.(Klik hier voor het eindrapport.)

Er is maatschappelijke onrust over de vraag of het in de toekomst mogelijk is chronisch zieken en ouderen te helpen om een zelfstandig bestaan te leiden. Dit was voor de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) en de Stichting Onderzoek en Ontwikkeling Maatschappelijke gezondheidszorg (STOOM) aanleiding om het project Toekomst Zorg Thuis 2020 te starten. Wetenschappers in de zorg en andere direct betrokkenen concluderen in het eindrapport dat de overheid en de sector nu moeten kiezen voor een drastisch andere koers. Daarbij zijn de belangrijkste bouwstenen:
  • Een stevige rol voor thuiszorg om samen met huisartsenpraktijken en ziekenhuiszorg mensen gezond te houden. De zorg heeft als hoofddoel dat chronisch zieken zelfredzaam blijven. Dat gebeurt door preventie, psychosociale zorg en ondersteuning van de mantelzorg;
  • Investeren in techniek die zorg thuis ondersteunt. Beroepskrachten en patiënten leren optimaal gebruik te maken van hulpmiddelen, zoals waarschuwingssystemen, bewegingsmelders en cosult op afstand;
  • 'Zorgvouchers' waarmee mensen zelf zorg thuis inkopen. Ze krijgen een sterke regierol en worden meer opdrachtgever dan klant;
  • Kansen benutten die vanuit het eigen initiatief van 'nieuwe ouderen' ontstaan. Ze adviseren en helpen elkaar via (digitale) netwerken en in moderne woonvormen;
  • Werken in de zorg wordt aantrekkelijker. Werknemers kunnen flexibeler werken en krijgen de verantwoordelijkheid om samen met de zorgvrager het juiste antwoord op de zorgvraag te vinden.

Voor de toekomstverkenning hebben wetenschappers essays geschreven over trends en ontwikkelingen zoals vergrijzing, chronisch zieken, arbeidsmarkt, wonen en technologie. Daarnaast namen ze deel aan discussies met deskundigen uit diverse sectoren van de samenleving. Een stuurgroep onder leiding van Jan Terlouw heeft de bijdrage geïntegreerd tot een visie voor de zorg thuis in 2020. (Klik hier voor het visiedocument van PricewaterhouseCoopers)

Wilt u meer informatie over dit project of zelf meepraten over de toekomst van de thuiszorg, ga dan naar www.tzt2020.nl. Een overzicht van relevante trends in en rondom de zorg thuis treft u aan in 'Cliënt en Thuiszorg. Trends in beeld. Een voorzet!'.

Caleidoscoop van de Thuiszorg

‘Caleidoscoop van de thuiszorg’ is een jubileumuitgave van STOOM. In 2005 bestond de stichting 25 jaar. Als partner van de thuiszorg op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en innovatie vergezelde STOOM de thuiszorgsector al die tijd met activiteiten gericht op zorgvernieuwing en verbetering van kwaliteit, samenhang en imago van de zorg aan huis. Een geschiedenis waarin een schat aan inzichten en ervaringen besloten ligt. Daarvan iets voor het voetlicht brengen: dat is het doel van deze jubileumuitgave waarin de verhalen zijn opgetekend van mensen die de vooruitgang van de thuiszorg hoog in het vaandel dragen.

Bestuurders en oud-bestuurders van STOOM doen, samen met andere door hen gekozen ‘vrienden van de thuiszorg’, relaas van hun binding en ervaringen met de thuiszorg alsmede van hun toekomstwensen voor deze tak van zorg.

Het resultaat is een tijdsdocument met 32 inkijkjes in de thuiszorg als bedrijf en als maatschappelijk instituut . Vraaggerichte zorg, keuzevrijheid en afhankelijkheid, kwaliteit en mentaliteit, wetenschap en menselijke maat, samenwerking, taakverschuiving, eigen verantwoordelijkheid en het collectief, technologie, emotionele verschraling, markt en solidariteit,… Het is maar een greep uit het brede spectrum van thema’s die, steeds weer vanuit een ander perspectief, op hun betekenis en gevolgen worden beoordeeld.

‘Laat zien waar je voor staat en werk, denk en handel kleinschalig’. Dat is de rode draad in de brede waaier van aanbevelingen voor een toekomstbestendige thuiszorg.

Duurzaamheid door innovatie

Ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan organiseerde STOOM op 31 mei 2005 een feestelijk jubileumcongres voor zorgaanbieders, patiënten/consumenten, financiers, onderzoekers, beleidsmakers en andere betrokkenen bij de thuiszorg. Een landelijk congres dat een doorkijk gaf op de toekomst van de thuiszorg als bedrijf en maatschappelijk instituut. Toplieden uit de (thuis)zorg en uit andere sectoren van de maatschappij presenteerden hun ideeën en wensen ten aanzien van de verdere ontwikkeling van de thuiszorg ‘Thuiszorg in de toekomst. Duurzaamheid door innovatie’. Dat was de titel van het congres en dat is ook de titel waaronder STOOM er verslag van deed.

Trends 2002

In 2002 vroeg STOOM de Stichting Toekomstscenario’s Gezondheidszorg (STG) om een overzicht op te stellen van thuiszorgrelevante trends.

Het resultaat daarvan is gerapporteerd in de nota ‘Trendsurvey Thuiszorg’.

 

Naar boven