Beleidsplan Stichting Else tot 2019

Bp - frontpage

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Beschrijving stichting en haar doelstelling

Else is een – niet wervend – vermogensfonds, opgericht medio 2011, voortkomend uit het kruiswerk en de gezinsverzorging. Else is ontstaan uit een fusie tussen Stichting Even Anders, Landelijke Stichting Beheer Kruiswerk (LSBK) en Stichting Onderzoek en Ontwikkeling Maatschappelijke gezondheidszorg (STOOM) en later de Centrale Raad voor de Gezinsverzorging. Else is een organisatie zonder winstoogmerk en heeft de ANBI-status.

1.1 Doelstelling

De statutaire doelstelling van Else luidt: “een bijdrage leveren aan goede maatschappelijke (gezondheids)zorg in Nederland, te onderscheiden in lichamelijke, psychische, sociale en spirituele zorg, alsmede het beschermen en uitdragen van het cultureel erfgoed van het oorspronkelijke kruiswerk en de oorspronkelijke gezinsverzorging.”

In 2016 is besloten om de uitvoering van de thema’s spiritualiteit in zorg en de uitvoering van het uitdragen van het cultureel erfgoed elders onder te brengen, zodat de focus bij Else ligt bij innovaties in de maatschappelijke (gezondheids)zorg.

  • De uitvoering van spiritualiteit in zorg is overgedragen aan Stichting Even Anders (www.evenanders.nu). Jaarlijks vindt er een overleg plaats met deze stichting over de werkzaamheden.
  • Het Florence Nightingale Instituut (www.fni.nl) is in 2016 een schenking voor drie jaar toegezegd ter hoogte van in totaal € 45.000,–. Door dit instituut kan het statutaire onderdeel “uitdragen van het cultureel erfgoed van het oorspronkelijk kruiswerk en de gezinsverzorging” beter vormgegeven worden dan in de stichting. Jaarlijks dient het FNI een begroting met een activiteitenplan in bij de stichting.


 
1.2  Middelen

Else draagt bij aan de innovaties en ontwikkeling van en in de maatschappelijk (gezondheids)zorg. Else doet dat onder andere door financiële middelen beschikbaar te stellen aan goede initiatieven. Deze financiële middelen zijn afkomstig uit de rendementen uit het belegd vermogen (na aftrek van de organisatiekosten).

De donaties/financieringen gebeuren op twee manieren:

  1. doneren vanuit rendement op belegd vermogen;
  2. investeren met een deel van het vermogen.


 
Doneren vanuit rendement op belegd vermogen

Als ANBI stichting wordt door middel van donaties (uit rendementen op belegd vermogen) uitvoering gegeven aan de doelstelling. Door middel van een gematigd defensief risicoprofiel beleggingsstatuut wordt het vermogen van de stichting belegd. Vanuit het rendement op het vermogen worden, onder aftrek van exploitatiekosten, de donaties verstrekt aan initiatieven passend binnen de doelstelling. Vaak gaat dit in de vorm van donaties of een converteerbare donatie.

Het uitgangspunt van een converteerbare donatie is dat initiatieven die nog niet in een startup fase (verder dan believing) verkeren door middel van een converteerbare donatie toe kunnen werken naar een startup fase (proving). Indien vervolgens een uitwerking plaatsvindt in een onderneming (startup), kan de converteerbare donatie omgezet worden naar aandelenkapitaal in die onderneming.

Else zal dan niet zelf actief deelnemen, maar dit recht overdragen aan InvestMZ.

Investeren met een deel van het vermogen

Voor een beperkt deel van haar vermogen (<10%) participeert Else samen met Fonds Sluyterman van Loo voor ieder 50% in het maatschappelijke investeringsfonds InvestMZ. Door deze deelneming wordt missie gerelateerd geïnvesteerd. Missie gerelateerd investeren is met kapitaal van de deelnemende stichting(en) rechtstreeks investeren in organisaties die een verschil willen maken in de maatschappelijke (gezondheids)zorg. Met als doel een sociale impact te realiseren (SROI) én een  financieel rendement. Het missie gerelateerd investeren is in een aparte vennootschap ondergebracht: InvestMZ. Het missie gerelateerd werken vereist namelijk aparte expertise, kennis en sturing. Dit is terug te lezen op www.investMZ.nl.

Doneren en investeren hebben beiden tot doel om maatschappelijke rendement te realiseren. Donaties worden gedaan met rendement op belegd vermogen, waardoor alleen gefocust wordt op het maatschappelijk rendement. Bij investeringen wordt zowel een maatschappelijk rendement als een financieel rendement nagestreefd.

Onderstaande afbeelding geeft het doneren en het maatschappelijk investeren, gekoppeld aan rendementsdoelstellingen weer.

Bp - doelstellingen

 

 

 

 

1.3 Bestuur en organisatie

Het bestuur van de stichting bestaat uit 6 bestuursleden. De bestuursleden ontvangen een niet bovenmatig vacatie- en reiskostenvergoeding voor bijgewoonde vergaderingen (5 maal per jaar). Het uitvoerend secretariaatsbureau heeft 2 parttime medewerkers (beloond conform de cao VVT) en staat onder leiding van een ingehuurde directeur.

2. De weg naar 2019

In 2019 is Else een fonds dat haar filantropisch vermogen op een eigentijdse en efficiënte manier verbindt aan initiatieven, die het verschil maken in de maatschappelijke (gezondheids)zorg. De wortels van Else (kruiswerk en gezinsverzorging) en de daarbij horende waarden blijven mede richtinggevend aan of sturend voor het beleid.

2.1 Beleidspunten tot 2019

De beleidspunten voor deze komende perioden zijn:

a. Experimenteren met alternatieve vormen van filantropische ondersteuning

Door te experimenteren met alternatieve vormen van filantropische ondersteuning wil Else vorm geven aan een andere manier van doneren/investeren, effectiever, efficiënter en met meer resultaat. Dit doet Else in samenwerking met andere gelijkgestemde charitatieve vermogensfondsen.

Bij andere vermogensfondsen blijkt ook interesse te bestaan in het anders omgaan met het charitatief geld. In samenwerking met het FIN zal Else verschillende verdiepingstafels organiseren rond het anders omgaan met het filantropisch geld.

b. Optimaliseren beschikbare middelen

In een tijd waarin rendementen op het eigen vermogen laag zijn – en naar verwachting laag zullen blijven – zal naar de kostenkant gekeken moeten worden om zo optimaal mogelijk donatiebudget beschikbaar te houden voor de doelstelling.

Alle aspecten (huisvesting, personeel, werkwijze beleggingen, werkwijze doneren, etc.) binnen Stichting Else worden gescreend en geoptimaliseerd. Zo is ook het beleggingsstatuut van de stichting geupgrade van defensief naar gematigd defensief. Else is ook in overleg met andere fondsen over mogelijkheden om het vermogen als een geheel te beleggen en zo voordelen te behalen.

c. Samenwerking

Else is ervan overtuigd dat in samenwerking met andere fondsen doelstellingen beter gerealiseerd kunnen worden. Zo kunnen meer innovatieve projecten in de maatschappelijke (gezondheids)zorg gefaciliteerd worden, kosten gedeeld, draagvlak en resultaat worden vergroot.

2.2 Activiteiten tot 2019

Naast de diverse activiteiten, die nodig zijn om bovenstaande speerpunten verder uit te werken, blijft Else ook in de komende jaren financiële ondersteuning bieden aan goede ideeën waarmee het verschil gemaakt kan worden in de maatschappelijke (gezondheids)zorg. Het maatschappelijk rendement staat daarbij voorop.

Via de website van Stichting Else kunnen geen donatie aanvragen meer ingediend worden. Goede ideeën kunnen nu geplaatst worden op het platform Plein doneren. Op de website is nu Plein doneren ook terug te vinden.

Else zoekt hier naar ondernemende mensen met goede ideeën. Daartoe wil Else gezamenlijk met andere fondsen een open marktontmoeting organiseren, thema gebonden, om te bezien of  langs deze weg een aantal zinvolle initiatieven in beeld kunnen komen.

Else blijft ondersteuning bieden aan initiatieven rondom thema’s die passen in de volgende bewegingen:

  1. waardengedreven maatschappelijke (gezondheids)zorg die vanuit integrale wijkgerichte oriëntatie de zelfredzaamheid en het functioneren van de burger bevorderen of ondersteunen;
  2. de transitie van ‘geldzorg’ naar mensenzorg;
  3. de transitie van gefragmenteerde oriëntatie op ziekte naar integrale oriëntatie op gezondheid (functioneren en veerkracht van de burger).

Bp - cloudtag

Deze ondersteuning gaat in de vorm van talenten inzetten, netwerkontwikkeling en soms een financiele bijdrage. Ook zal Else zich richten op het stimuleren van pre-investeringen. Dit zijn  initiatieven in een veelal vroege ontwikkelingsfase, die het in zich hebben om uit te kunnen groeien tot een volwaardige  en zelfstandige onderneming. Zo wordt het filantropisch arrangement van Else verbreed van doneren naar investeren.

Else werkt sinds 2013 aan meerdere vormen van ondersteuning aan innovatieve ideeën in de maatschappelijke zorg.

Haar filantropisch arrangement bestaat naast donaties, converteerbare donaties (venture philanthropy) ook uit missie gerelateerd investeringen (via deelneming in InvestMZ). Een uitleg over de twee eerste vormen is terug te vinden onder 1.2. Naast het doneren uit rendementen op het eigen vermogen, zal toegewerkt worden naar – het alleen nog maar – ondersteunen van ideeën op het Plein. Onderstaand  een uitleg wat dit inhoudt.

Plein doneren – een nieuwe manier van omgaan met innovaties

In het verlengde van de eerste bijeenkomst met een aantal vermogensfondsen over anders omgaan met geld heeft het bestuur besloten het nieuwe doneren vorm te geven. Dit resulteerde in het begrip “horizontaal doneren”. Het horizontaal doneren heeft vorm gekregen op “Plein doneren”. Stichting Else zal als eerste fonds op deze nieuwe manier gaan werken.

In 2017 en 2018 zal het Plein nader uitgewerkt en ingevuld worden. Deze stap – die Else wil maken richting horizontaal doneren – is een leercurve. Gaandeweg, proefondervindelijk, zullen kaders, richtlijnen en eventuele protocollen vorm krijgen. In 2018 zullen projecten op Plein doneren ondersteund worden en daarmee start het leerproces van verticaal naar horizontaal doneren. Het digitale Plein wordt gedurende het jaar ondersteund met offline bijeenkomsten in den lande.

Het bestuur heeft tot 01-01-2019 een bedrag van € 150.000,– gereserveerd voor deze ontwikkeling. Naast de diverse aanvragers zullen ook andere fondsen uitgenodigd worden het leerproces van Else te volgen (publieke tribune) en eventueel ook actief op het plein deel te nemen. Ook de aanvragers zullen een leercurve doormaken, nl. van een subsidie aanvragen naar actief presenteren van hun idee in zodanige vorm dat Else, maar ook andere fondsen, het idee verder willen helpen. Denk dan aan nieuwe vormen van presenteren, zoals een Youtube filmpje, een pitch etc. Het is de bedoeling dat deze leercurve per 01-01-2019 is afgerond en het Plein doneren zich bewezen heeft en blijft bewijzen als een alternatieve vorm van het “oude doneren”.

Financiële consequenties tot 2019

Uit de rendementen op het eigen vermogen – minus de kosten – doneert Else aan projecten, die passen binnen haar doelstelling. Mochten er projecten zijn, die Else zo relevant vindt in het kader van haar doelstelling, kan zelfs het eigen vermogen aangesproken worden om deze te financieren. Het begrote budget voor 2018 bedraagt € 147.449,–.

_______
1 (overeenkomstig REGELING van de Minister van Financiën van 22 november 2004 houdende de vaststelling van de maximumbedragen in het kader van het Vacatiegeldenbesluit 1988 (Regeling maximumbedragen vacatiegeld 2004)).

2 Vereniging van Fondsen in Nederland.

Naar boven