Bestuurssamenstelling:

De bestuursleden worden voor een periode van 4 jaar benoemd en zijn maximaal 1 periode herbenoembaar. Het bestuur hanteert een gedragscode met betrekking tot het functioneren.

I. Thepass (voorzitter)
De heer Thepass is thans werkzaam als voorzitter RvT bij Nico Adriaanstichting. Een stichting die mensen opvangt en ondersteund die zich, in grootstedelijk Rotterdam, in zeer kwetsbare positie bevinden. Daarnaast lid Raad van Advies International Montessori Institute t.b.v. de ontwikkeling en uitbouw van een AMI Montessoriopleidingscentrum.

J.C.F. Mol (penningmeester)
De heer Jef Mol is werkzaam bij Santé Partners als bestuurder en als commissielid Themacommissie Informatisering bij Actiz.

mw. T. van der Valk
Mevrouw Van der Valk is vanaf 2011 werkzaam bij het Innovatiefonds zorgverzekeraars en sinds 2015 aldaar in de functie van directeur. Daarnaast is zij secretaris van de raad van bestuur van Opella in Ede. Zij is tevens bestuurslid bij Duchenne Parent Project.

mw. G. van den Brink
Mevrouw Van den Brink is werkzaam als toezichthouder, adviseur en coach. Op dit moment is zij tevens werkzaam als interim bestuurder bij  Bartimeus.

mw. T. Prins
Mevrouw Prins is bestuurder van Stichting De Rijnhoven te Utrecht. Zij is voorzitter van de Programmacommissie Langdurige Zorg en Ondersteuning van ZonMW en heeft veel toezichthoudende ervaring in de publieke en private sector.

Honorering bestuur

Het bestuur ontvangt, conform het Vacatiegeldenbesluit per bijgewoonde vergadering € 135,–, de voorzitter € 200,– exclusief een vergoeding voor woon- werkverkeer van € 0,19 p.k of 2e klasse Openbaar Vervoer.

Naar boven