Bestuurssamenstelling:

De bestuursleden worden voor een periode van 4 jaar benoemd en zijn maximaal 1 periode herbenoembaar. Het bestuur hanteert een gedragscode met betrekking tot het functioneren.

drs W.J.M. Corsten, voorzitter
De heer Corsten is dertig jaar lang werkzaam geweest in het – voormalige – kruiswerk en de thuiszorg, w.o. 11 jaar voorzitter van de Raad van Bestuur van Thebe.  Sinds 15 februari 2013 is de heer Corsten voorzitter van Stichting Else.

drs. L.E.F. (Lucien) van Ruth: secretaris/penningmeester
Thans voorzitter Raad van Bestuur van Viva!Zorggroep en sinds 1 juli 2011 is de heer Van Ruth secretaris/penningmeester bij Stichting Else.

J.C.F. Mol MHA
De heer Jef Mol is werkzaam bij Zorggroep Eelde als directeur Innovatie, Onderzoek en Tijdelijke Zorg en commissielid Themacommissie Informatisering bij Actiz.

I. Thepass
De heer Thepass is thans werkzaam als voorzitter RvT bij Nico Adriaanstichting. Een stichting die mensen opvangt en ondersteund die zich, in grootstedelijk Rotterdam, in zeer kwetsbare positie bevinden. Daarnaast lid Raad van Advies International Montessori Institute t.b.v. de ontwikkeling en uitbouw van een AMI Montessoriopleidingscentrum.

mw. T. van der Valk
Mevrouw Van der Valk is 2011 werkzaam bij het Innovatiefonds zorgverzekeraars en sinds 2015 aldaar in de functie van directeur. Daarnaast is zij secretaris van de raad van bestuur van Opella in Ede. Zij is tevens bestuurslid bij Duchenne Parent Project.

Honorering bestuur

Het bestuur ontvangt, conform het Vacatiegeldenbesluit per bijgewoonde vergadering € 135,–, de voorzitter € 200,– exclusief een vergoeding voor woon- werkverkeer van € 0,19 p.k of 2e klasse Openbaar Vervoer.

Naar boven